O wolności sumienia i religii

„Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności – aspekty prawne i praktyczne” to hasło przewodnie sympozjum naukowego, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w dniach 2-4 marca 2015 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wspólnie z  Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego. Uczestnikami sympozjum byli kapelani Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele wyższych uczelni oraz funkcjonariusze Służby Więziennej zajmujący się problematyką wolności sumienia i wyznania z perspektywy osób pozbawionych wolności. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował ks. Piotr Janik.

Seminarium wolnosc sumienia

Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym oraz Służby Więziennej w zakresie zagadnień penitencjarnych, jak również aspektów prawnych wolności sumienia, integracja środowiska Kapelanów Kościołów Wyznaniowych oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką posługi duszpasterskiej w jednostkach penitencjarnych.

Otwierając konferencję płk Jarosław Kardaś – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – podkreślił rolę duchownych w procesie resocjalizacji oraz zwrócił uwagę na relacje wychowawca – kapelan i ich wspólną pracę dla osiągnięcia celów w procesie zmiany postaw osadzonych.

W trakcie paneli dyskusyjnych omówiono m. in. takie kwestie jak: konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, równouprawnienie związków wyznaniowych, praktyczną realizację praktyk religijnych w jednostkach podstawowych i ich finansowe koszty oraz dokonano porównania realizacji wolności religijnej w zakładach karnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podsumowaniem konferencji był wspólny panel dyskusyjny o aktualnym stanie duszpasterstwa więziennego według Naczelnych Kapelanów Więziennictwa i ich istotnej roli   w społecznej readaptacji skazanych.

ppor. Ryszard Mroczkowski, fot. sw.gov.pl