O Duszpasterstwie

Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne sytuuje się w kontekście słów Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa : „Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” (Mt 25,36). Działa ono w oparciu o art.23., ust.1-4 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 13 maja 1994 r. oraz w oparciu o Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła.

Celem Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego jest zapewnienie opieki duszpasterskiej osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego gotowi są do duszpasterskich posług nie tylko wśród swych współwyznawców, ale względem wszystkich osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, bez względu na wyznanie i światopogląd, którzy taką posługą są zainteresowane.

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego chętnie służą posługą duszpasterską wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Kapelanów obowiązuje tajemnica spowiedzi i rozmowy duszpasterskiej.

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych (dokument wypracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej).

Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek penitencjarnych obowiązek realizacji prawa osadzonych do korzystania z posług religijnych i wykonywania praktyk religijnych. Podstawę prawną do realizacji korzystania osadzonych z prawa do wolności religijnej stanowią zarówno międzynarodowe jak i polskie akty prawne. Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu (PDF)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.